Deurne en Helmond weten nu wat wijkwerk oplevert

Aanleiding

Preventie loont. Maar hoeveel precies? Deze vraag was aanleiding in Deurne en later in Helmond om het besparend effect van preventie van werken in de wijk te gaan meten. Good2Consult zocht dit uit samen met de LEVgroep voor deze gemeenten en ontwikkelde een manier om de echte effecten en besparingen in beeld te brengen.

Hoe rapporteren ze nu?

Jasper Ragetlie van LEVgroep vertelt: “resultaten van sociaal werk / welzijnswerk worden tot nu toe vooral geduid door ‘te tellen en te vertellen’.  Dat wil zeggen: er wordt bijvoorbeeld gerapporteerd over het aantal inwoners dat geholpen is met hun financiële of opvoedkundige vraag. Of het aantal deelnemers aan een cursus en de mate waarin zij aangeven met de cursus geholpen te zijn. Dit geeft inzicht in de prestaties en resultaten van sociaal werk. Maar nog maar beperkt in het besparend effect.”

Waarom van belang?

Gemeenten voorzien sociaal werkorganisaties van subsidies om bepaalde preventieve voorzieningen te creëren en prestaties in het sociaal domein te verkrijgen. Gemeenten doen dit mede om de toeloop naar duurdere zorgvoorzieningen te voorkomen. Immers, datgene dat je eerder al kan oplossen, kan ervoor zorgen dat een bepaald zorgarrangement niet nodig is of pas later op termijn nodig is. 

koffie drinken
Een ontmoetingsplek in de wijk of het dorp helpt buurtbewoners om elkaar regelmatig te zien

Hoe meetbaar maken?

Er waren tot nu toe geen goede, lokaal toepasbare instrumenten voorhanden om het besparend effect van preventieve inzet te meten. Er zijn wel landelijke onderzoeken, maar die methodieken zijn veelal niet lokaal toepasbaar. Als het gaat om de mate waarin subsidies zich terugbetalen in het sociaal domein, was een gemeente tot nu toe vooral afhankelijk van het wel of niet geloven in preventie. 

Hoe is het verlopen?

Gemeente Deurne heeft enkel jaren terug wijkwerkers ingevoerd. Deze functionarissen zetten zich in om dichtbij, in de wijken, mensen met een ondersteuningsvraag gericht te helpen, mede door de inzet van de eigen omgeving van deze persoon en de voorzieningen die in de wijk beschikbaar zijn. Toen het einde van de financieringstermijn in beeld kwam, hebben de gemeente Deurne, Good2Consult en LEVgroep samen onderzoek geïnitieerd naar de opbrengst van de wijkwerkers. Het onderzoeksbureau Good2Consult heeft daarbij een onderzoeksmethodiek ontwikkeld waardoor het besparend effect van preventieve inzet lokaal goed te duiden wordt. 

Meerdere werksoorten zijn onderzocht

In Deurne zijn we gestart met onderzoek naar de inzet van de wijkwerkers. Daarna hebben we de onderzoekmethodiek ook toegepast in de gemeenten Helmond en Son & Breugel. En op andere werksoorten: het jongerenwerk, opbouwwerk, raadsliedenwerk, mantelzorgondersteuning, vluchtelingenwerk en de ondersteuning van vrijwilligers. 

elkaar ontmoeten op de stoep
Jongeren hebben vaak behoefte aan een eigen ontmoetingsplek

Hoe werkt de methodiek?

Bekeken wordt hoeveel subsidie de gemeente steekt in bepaalde werksoort. Vervolgens wordt bekeken welke prestaties hier geleverd worden. Verzamelde data wordt geanalyseerd en er worden een x aantal cases uitgespit op hun besparingen. Gebruik wordt daarbij gemaakt – waar voorhanden – van landelijke kengetallen, zoals bijvoorbeeld de zgn ‘maatschappelijke prijslijst’.  Meer weten? Kijk op http://www.sturenopzorg.nl

Wat is de uitkomst?

Uit de onderzoeken die bij LEVgroep zijn uitgevoerd blijkt dat – grosso modo – 1 euro subsidie zich 2 keer terugbetaalt. Sociaal werk heeft – afgaand op dit onderzoek – een multiplier van grofweg 2. 

Waarom is het goed dit te weten?

Jasper: “Gemeenten staan sterk onder financiële druk t.g.v. de tekorten in het sociaal domein. Zodoende is het van belang het besparend effect van preventieve voorzieningen te kennen: levert een verstrekte subsidie wel of niet voldoende op?”